MOOC´s

Massive Open Online Courses

Potentialet i MOOCs del 2 af 3

I i alt tre indlæg på denne blog vil jeg beskrive og diskutere potentialet i MOOCs, med udgangspunkt i mit speciale, som blev afleveret d. 1 marts på Aarhus Universitet, som afslutning på min kandidat i Europastudier. Hvert af de tre indlæg diskuterer potentialet i MOOCs fra forskellige teoretiske og praktiske vinkler.

Del 1 handler om, hvordan danske universiteter potentielt kan brande sig via MOOCs og tiltrække flere udenlandske studerende, og på denne måde også hjælpe regeringen til at opnå bestemte politiske mål.
Del 2 handler om, hvordan MOOCs potentielt kan medføre et generelt højere uddannelsesniveau i en geografisk region og på denne måde være med til at opnå politiske mål i EU.
Del 3 handler om potentialet i MOOCs, når det kommer til jobsøgning og videreuddannelse.

Dette er del 2 af 3.

Potentialet i MOOCs for Region Sjælland
På University College Sjælland (UCSJ) har man startet et projekt der hedder Læring Uden Grænser. Dette projekt består af i alt fire delprojekter, og målet med et af disse er at ”Forske i og udvikle en regionalt orienteret MOOC, som udbyder gratis efter- og videreuddannelse målrettet medarbejdere ansat i virksomheder med fokus på velfærdsydelser i regionen.

Ifølge et interview med UCSJ, som blev lavet i forbindelse med specialet, er en af årsagerne til at lave sådan et MOOC projekt blandt andet, at den nuværende situation er et begrænset udbud af uddannelser, man kan tage i regionen, uden at være nødt til at skulle flytte eller bruge meget daglig transport tid. Som der blev nævnt i interviewet så:

Er der ikke særligt mange uddannelser i regionen. Hvis du bor i Vordingborg kan du tage en lærer uddannelse eller en pædagoguddannelse, så derfor bliver folk lærere eller pædagoger, for hvad fanden skulle de ellers lave? Så der giver MOOCs jo mulighed for at tage nogle andre uddannelser end man kunne før, uden man nødvendigvis behøver at fjerne sig fra sit lokalmiljø.

Blandt andet derfor blev Læring Uden Grænser sat i gang – et projekt, som nu indeholder en række forskellige MOOCs og projektet indeholder blandt andet; Et samarbejde med Roskilde Kommune om at videreuddanne folkeskolelærere, mulighed for at man kan tage dele af læreruddannelsen som MOOCs, et samarbejde med RUC hvor man kan tage MOOCs som introducerer RUC’s uddannelser og MOOCs, der skal forberede underviserne på UCSJ til selv at arbejde med og udvikle deres egne MOOCs, sådan at MOOCs kan blive en større del af undervisningen på UCSJ

Som der videre blev nævnt i interviewet med UCSJ så tror projektlederen på UCSJ, at det ”..på en eller anden måde må løfte uddannelsesniveauet i regionen, i hvert fald på tegnebrættet, det er ikke sikkert det gør det i virkeligheden”.

Mulige scenarier
Men hvordan kan MOOCs så rent praktisk løfte udannelsesniveauet i regionen, i hvert fald i teorien?
Dette kan bedst besvares ved at forestille sig nogle af de positive scenarier, der kunne opstå udfra MOOC projektet. Hvis projektet bliver en succes, kunne nogle af de positive konsekvenser for regionen derfor være:
– At færre flytter fra byerne i regionen for at læse en uddannelse, da de nu kan blive i regionen og tage en hel eller dele af en uddannelse via MOOCs
– At flere borgere i regionen tager en uddannelse, ud fra hypotesen om, at nogle i regionen på nuværende tidspunkt måske gerne vil tage en uddannelse, der dog pt. kræver, at de flytter, hvilket ikke er muligt pga. personlige forhold
-At frafaldsprocenten falder, fordi det nu er nemmere at tage en uddannelse, der hvor man bor og fordi der vil være væsentligt mindre transporttid, samtidig med at man nu har mulighed for at prøve at tage nogle af fagene på uddannelsen inden man søger ind (ud fra en hypotese om at typiske årsager til frafald på uddannelser kunne være lang transporttid, eller at uddannelsen viser sig ikke at være det, man troede det var)

Dette er blot nogle af de scenarier, man kan forestille sig udspringe af projektet og der findes unægtelig mange flere, som ikke er inkluderet her. Og selvfølgelig er det slet ikke sikkert at noget af det vil ske, men man kan argumentere for, at MOOCs præsenterer et potentiale for regional udvikling, hvis de bruges som i projekt Læring Uden Grænser.
Om det kommer til at ske, må vi vente med at konkludere på indtil projektet har kørt i noget tid og indtil at der eventuelt er lavet noget statistik over udviklingen i regionen, som kan linkes til MOOC projektet. Dette kunne fx være tal der viser et mindre frafald på uddannelserne, tal der viser at flere i regionen har taget en uddannelse, at færre er flyttet væk fra regionen for at tage en uddannelse etc.

Læring Uden Grænser projektet er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, som er en EU-fond der har til formål at ”styrke den sociale og økonomiske samhørighed i EU og udjævne de regionale skævheder”. At netop denne fond har valgt at støtte projektet giver derfor anledning til en videre diskussion af, hvordan MOOCs kan hjælpe med at opnå de politiske mål i fonden.

MOOCs som politisk værktøj for EU
I henhold til målene med fonden er det interessant, at de har valgt at støtte et MOOC projekt. Det må jo betyde, at EU mener at MOOCs kan være med til at opnå disse mål. Målene for EU’s fond og målene for UCSJ’s projekt ikke ligger dog heller ikke langt fra hinanden.

Som beskrevet ovenfor kan man argumentere for at MOOCs har potentiale til at kunne styrke en region både socialt og økonomisk. Helt simplificeret kan der derfor samtidigt argumenteres for, at MOOCs har et potentiale til at opnå målene i EU’s regionale udviklingsfond, og på den måde kan MOOCs altså bruges som et politisk værktøj for EU.
På den baggrund alene kunne man mene, at EU burde bruge MOOCs noget mere i deres regionale udviklingspolitik, men desværre kan det være svært at kopiere en regions positive udvikling til andre europæiske regioner.

Teoretikere såsom Edward Malecki og Lundvall et al. argumenterer nemlig for, at det kan være svært (hvis ikke umuligt) at imitere en regions udvikling andet steds, da de mekanismer der fører til udviklingen ofte er geografisk unikke og lokalt specifikke. Hvad der fx fører til en positiv udvikling i Region Sjælland vil derfor ikke nødvendigvis føre til en udvikling i Alsace eller Toscana.
Fordi det kan være svært at reproducere en regional udvikling andre steder, ligger der en stor udfordring i at prøve at lave politikker, der aktivt skal hjælpe med dette. Så selvom at Læring Uden Grænser projektet bliver en succes for Region Sjælland er det ikke sikkert, at EU kan bruge det som en motivation til blindt at støtte flere regionale MOOCs, fordi der vil være så mange forskellige eksterne og interne faktorer i de forskellige regioner rundt om i EU landende, at modellen ikke nødvendigvis bare kan kopieres.

Der er dog også et godt stykke fra at støtte et MOOC projekt med en fond, der godt nok har et politisk baseret formål, til at have en egentlig EU baseret politisk indsats i hele EU.
Men det er netop også fordelen ved at støtte projekterne via fonde, hvor man kigger på hvert enkelt projekt, før man vurderer om det skal støttes. På den måde kunne man godt forestille sig at andre regionalt forankrede MOOCs, i andre EU regioner, via støtte fra fonden kunne blive en succes, og dermed fungere som et værktøj til at styrke “den sociale og økonomiske samhørighed” i EU.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*