MOOC´s

Massive Open Online Courses

Home » Archive by category "MOOCs i Danmark"

Et nationalt sektorprojekt i Danmark om MOOCs

MOOC´s konversation, MOOCs, MOOC

Professionshøjskolerne i Danmark har i denne uge fået bevilliget midler til et nationalt sektorprojekt om MOOCs fra Styrelsen for Videregående Uddannelser.

MOOC Sektorprojekt bliver gennemført i de kommende to år i et ligeværdigt samarbejde mellem de otte professionshøjskoler.

Projektet betår af en udviklingsdimension og en forskningsdimension, som indeholder forskellige undergrupper.

Et “kerne”-MOOC udvikles og dette skal kunne anvendes og videreudvikles af videreuddannelser, læreruddannelser og pædagoguddannelser på de enkelte professionshøjskoler.

Projektet retter sig endvidere mod at udrede barrierer og potentialer for etablering af et nationalt partnerskab om MOOCs i Danmark.

Det er stort at samle alle professionshøjskolerne (UCN, VIA, UC-Syd, UCL, Metropol, UCC, UCSJ og DMJX) i så visionært et projekt og dette skal ophavsmændenes skal have stor ros for.

 

Status: MOOCs i Skandinavien, juni 2015

MOOC´s konversation, MOOCs, MOOC

Jeg deltog i sidste uge i konferencen “MOOCs in Scandinavia”, hvilket inspirerede mig til at til at skrive denne status for Norge, Sverige og Danmark. Til slut konkluderer jeg, at Danmark på regeringsniveau er bagud, mens vi i forhold til udbud af MOOCs, er godt med.

Norge

Berit Kjeldstad, som er ansvarlig for den norske MOOC komité fortalte om deres arbejde i komitéen, den endelige rapport samt deres anbefalinger til den norske regering.

Det har været oplagt for Norge at udbyde MOOCs, da de i forvejen har et meget stærkt udgangspunkt i deres erfaringer med fjernundervisning.

Det er dog ikke gået imponerende hurtigt med udbuddet. På MOOC.no var der følgende antal MOOC:

August 2013: 1 MOOC
August 2014: 7 MOOCs
Forår 2015: 16 MOOCs

Norge må også kunne henvise til mange MOOCs på norsk. Jeg er dog kun stødt på Campus Nooa, som tager betaling for kurserne.

En af komitéens hovedkonklusioner var, at det vil gå for langsomt, hvis institutionerne selv skal trække udviklingen mod MOOCs. Det er vigtigt med en massiv støtte fra regeringen, som vil koste 15-45 mill. Euro

Komitén har lavet mange anbefalinger og i de kommende uger bliver nogle af pengene uddelt til forskellige projekter.

Sverige:

Sverige var ikke helt så klar med, hvad de udbød af MOOCs. Et foredrag drejede sig om et MOOC til undervisere, som hedder ONL.

Maria Hedberg fra Lund Universitet fortalte også om deres kurser til underviserne, som skulle lave MOOCs. Hun fortalte, at der er betaling for deres MOOCs og at der er meget lidt frafald.

Det er kun Lund Universistet, som har 3 MOOCs på Cousera, men det betyder ikke, at der ikke findes andre.

Et ekstremt spændende oplæg kom fra Prof. Harriet Wallberg, der er leder af UKÄ, the Swedish Higher Education Authority.

Hun var netop blevet leder af en stor undersøgelse om MOOCs i Sverige. I marts 2015 fik hun et kommissorium til at undersøge følgende:

  • Analyse muligheder for MOOCs i de højere uddannelser i Sverige.
  • Undersøge MOOCs potentialer internationalt
  • Undersøge den finansielle del af MOOCs
  • Analysere akkrediteringsmulighederne
  • Samt vurdere i hvilken udstrækning, MOOCs kan være en del af Svensk højere uddannelse og hvilke konsekvenser det vil have.

Harriet ville starte med at kortlægge de eksisterende MOOCs i Sverige. Derudover vil hun også tage fat på lovgivningen, da de svenske love kan blokere for MOOCs i Sverige.

Rapporten skal være færdig 1. februar 2016.

Danmark:

Antal:

Lars Birch Andreasen og Mie Buhl fortalte at Danmark har tre primære MOOCs-udbydere.

KU, DTU og CBS. Tilsammen har de idag 14 MOOCs udbudt på Coursea.

Lars B. Andreasen gjorde opmærksom på, at der også findes et uafhængigt MOOC fra UCL lavet i WordPress, som har tilmeldinger fra over 80 lande.

Dette frie udbud af et MOOC vise, at opgørelserne over, hvor mange MOOCs et land udbyder ikke kan blive præcist. Pointen er dog, at der også kan være stor søgning til MOOCs udbudt ved siden af de store platforme, som f.eks. Coursera.

Danmark har også University College Sjælland, som udbyder MOOCs på dansk indenfor mange forskellige områder. Idag kan jeg tælle hele 20 MOOCs rettet både mod studerende, undervisere og som efter- og videreuddannelse.

Sammenlagt udbyder Danmark således 35 MOOCs, men spørgsmålet er om de sidste 20 kan inddrages i sammenligningen, da de er på dansk.

Sidste nyt fra Danmark

En anden vigtig nyhed kom fra Flemming Konradsen fra Københavns Universitet (KU), der fortalte at KU´s satsning på at trække internationale studerende til, havde virket.

20% af de studerende på deres sommerskole havde hørt om sommerskolen gennem et af KU´s MOOCs. Endvidere viste en helt specifik undersøgelse af ansøgerne til faget “Global Health” on-campus, at 17% af ansøgerne var blevet interesseret via et MOOC.

Flemming fortalte også, hvorledes ordinære studerende fik adgang til MOOC´s forum samt hvorledes denne kontakt var en stor gevinst ved opgaveskrivning og i undervisningen.

KU har lavet en rapport over KUs første 2 år med MOOCs, som bestemt er værd at kigge dybere på. Derudover findes der en lidt hurtigere oversigt.

Opsumering MOOCs i Skandinavien

Erfaringer og udbud

Alle tre lande ligge godt i svinget i forhold til tidligere erfaringer med E-læring, som især er meget udbredt i Norge og Sverige.

I forhold til udbuddet af MOOCs ligger vi også ret ens, men det er mit indtryk at Danmark er godt med her – idet vi nu har flere års erfaring direkte med MOOCs. Norge og Sverige slår dog os, idet de er meget erfarne med E-læring pga. de store afstande.
Faktum er dog, at det næste er umuligt at lave en sådan sammenligning, da det afhænger af, hvad der skal til for at kalde det et MOOC.

Regeringsnedsatte undersøgelser

På undersøgelsessiden må vi sige, at Danmark er bagud.

Den norske regerings undersøgelseskommision blev færdig for over et år siden og Norge er nu i gang med at implementere anbefalingerne.

Den svenske regering har netop nedsat en gruppe til at undersøge mulighederne for at anvende MOOCs på Sveriges højere uddannelsesinstitutioner.

Den danske regering har muligvis noget på vej, men det har jeg intet hørt om. Sandsynligvis fordi vi har et valg, der først skal overståes den 18. juni 15.

Det bedste jeg kan henvise til, er regeringens plan for internationalisering “Danmark – et attraktivt uddannelsesland“, som anbefaler MOOCs, som værende et godt middel til at nå de 24 mål.

Indtil nu har de danske embedsmænd, jeg har mødt været meget dygtige og helt fremme i front. Så mon ikke, vi også snart ser noget fra den danske regering?

 

Et MOC forløb var billigere!

MOOCs, mooc

Jeg har tidligere sagt, at jeg ikke tror, at det bliver billigere at udbyde MOOCs. Denne udtalelse bygger jeg på erfaringerne fra USA, men det kan ikke nødvendigvis overføres til Danmark.

Mikkel Godsk har i sin artikel “Improved learning […]”, der offentliggør en stor undersøgelse over ændringen af ordinær undervisning på Århus Universitet til et MOC*, beskrevet hvorledes han ser store besparelser

Det har kostet 5 EUR pr. studerende, at etablere forløbet samt at gennemføre det. Han antager at næste gang forløbet køres er de helt nede på 1 EUR pr. studerende.

Dette er betydeligt lavere end omkostningerne pr. studerende ved ordinær undervisning, hvor der også er bygningsomkostninger og større personaleomkostninger.

Selvom han ikke har indregnet ekstra omkostningerne ved at køre MOC´et, så er hans konklusion at:

With regars to the desire of the management to make the teaching more cost-effective by reducing the teaching staff and at the time modernise the teaching practice and improve learning, the transformation must be considered successful.

* Massiv Online course – dvs. ikke “Open”, så alle i verden kan deltage, men stadigvæk massivt.

 

Et MOC gav bedre karaktere

MOOCs, mooc

I Århus lavede de et MOC, der blev tilbudt Århus Univeristets egne 1200 studerende på studiet. Forløbet har mange af MOOCs egenskaber, men da det ikke er udbudt til hele verden uden adgangskrav er det et MOC.

Resultatet er flot og meget anvendeligt i alle former for undervisning. Mikkel Godsk konkluderer ud fra evalueringen at:

  1. Der blev opnået bedre karakterer (Se skema nedenfor)
  2. De studerende foretrak denne arbejdsform
  3. Forløbet var billigere end traditionelle forelæsninger
  4. Undervisningen kan let ændres med et simpelt læringsdesign (STEAM)

Dette er meget vigtigt konklusioner, som underbygger, at vi det forbedrer undervisningen, når vi ændre forelæsningsmetoden til E-læring.

Forløbet:

I Århus blev de traditionelle forelæsninger erstattet med læringsstier, der bl.a. bestod af korte videoer, tests og suppl. materialer udarbejdet af tutorer.

Forløbet blev tilbudt de studerende, som kunne vælge mellem MOC´et eller ordinær undervisning. Nogle tog imod tilbudet med MOC´et – andre  ikke. Og dermed var der et stort grundlag for at evaluere.

Evalueringen:

Resultatet viste, at de studerende, der fulgte MOC´et fik bedre karakterer end dem, der modtog den ordinære undervisning. Dette ses af nedenstående illustration.

Track 1 viser karakterne for dem som tog læringssti-forløbet, mens track 2-4 er karatererne for dem som valgte den ordinære undervising.

Figure 3

Det ses at fordelingen af karakterer på de to tracks er forskellige. I den ordninære undervisning er der størst population, der får karakteren 7, mens det på i læringssti-forløbet er fra 7og 12.Der hvor læringsstiforløbet virkeligt har givet højere karakterer er i toppen af skalaen. Dvs. på karakteren 12.

Dermed leverer Mikkel Godsk et bevis for, at

The online students obtained significantly better examination results, better pass rates

Dette er erfaringerne fra et MOC der bestemt er værd at tage med på moocs.dk, da forløbet ligner meget et X-mooc. Dermed viser Mikkel Godsks undersøgelse, at de studerende faktisk lærer mere i et MOC end ved  forelæsninger. Og det er stort, at der nu er tal bag 🙂

Mikkel Godsk undersøgelse fra praksis understøttes af Eric Mazurs forskning, der viser, at de studerendes hjerneaktivitet under forelæsinger er på samme niveau, som når de ser TV.

Mikkel Godsk og Århus Universitet dermed ved at går væk fra forelæsningerne sat større krav til de studerendes aktivitetsniveau, hvilket også kan ses Mazurs skema. Dette har de studerende lært mere af og det har givet bedre karaterer.

Det bedste ved det hele er, at de studerende kunne bedre lide denne måde at studere på:

63% of online students preferred the online learning with learning paths to traditional face-toface lectures. Only 28% prefereed the traditional face-to face lecture

 

 

 

 

 

Danske CBS har succes med deres første MOOC

MOOCs, mooc

24.000 studerende har tilmeldt sig Copenhagen Buisnes Schools første MOOC om Social Entreprenørskab. Og der er flere MOOCs på vej om bl.a. Lederskab og Neuroscience.

Moocs´ene udbydes i Courseras system, hvilket betyder, at de studerende efter endt forløb kan købe sig et certifikat for kr. 350. Copenhagen Buisnes School giver ikke merit for kurset, da det anses for at være et tillægskursus.

Det ændrer dog ikke på, at de studerende lærer en masse og at de fremover kan henvise til beviset på f.eks. deres Linked-In profil.

Dette er dog ikke den eneste gevinst de studerende går imod. De har fået nogle konkrete redskaber til at lave en virksomhed i praksis og de har i fællesskab via crowdfunding skaffet kr. 60.000, som tildeles den bedste idé ved kursusafslutningen.

Det er dog et krav at de har bestået to tredjedel af opgaverne for at kunne afslutte kurset. Disse opgaver vurderes ved hjælp af det såkaldte “Peer Assignment System”, hvor fem medstuderende giver opgaven en karakter mellem 0 og 3.

MOOC´ets emne har skabt stor opmærksomhed internationalt, hvilket bl.a. ses af, at Ca. 40% af disse mange studerende kommer fra udviklingslandene. Dette gør, at projektleder Thomas Rousing mener, at der er store muligheder i MOOCs, som både er gratis og fleksible.

Hvis du er interesseret i at se mere om danske udbydere af MOOCs, så kig . på Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Syddansk Universitet er også på vej med MOOCs 🙂

 

MOOCs -trends

MOOCs, MOOC

USA har oplevet et kæmpeboom med MOOCs. Henrik Bennetsen angiver at 55% af al efteruddannelse foregår via MOOCs og den fremtid han beskriver lægger op til, at vi hopper med på MOOC-vognen hurtigst muligt.

Han lægger nemlig vægt på det samme som regeringen siger:
– at det er vores evner og færdigheder, som vi i fremtiden vil blive målt på. Henrik Bennetsen tilføjer, at vores vores eksamensbevis får meget mindre værdi end den har idag.

Han beskriver en verden, hvor højtuddannede vælger enkelte lektioner i forskellige MOOCs, som er velegenet til deres egen opkvalificering. De er ligeglade med eksamensbeviset og det er deres arbejdsgivere også – hvis bare de har det rette kompetencer.

Derfor er diskussionen om den manglende gennemførelsesprocent i MOOCs også ligegyldigt. For fokus er på  om du får lært noget – ikke om du har gennemført kurset.

Henrik Bennetsen fortæller om den nye trend med “Extreme Learners”, som designer deres uddannelse. Det drejer det sig om selve læringsprocessen for dem. Derudover er det store faglige netværk, som de får bygget op i hele verden for dem et kæmpeaktiv i nutidens samfund.

Interessant er det, at Henrik Bennetsen roser folkeskolen for at være længere fremme i skoene end universiteterne i forhold til disse nye trends og han er imponeret over alle de små start-up-virksomheder, som har grebet trenden og nu tjener penge på det. F.eks. har en virksomhed solgt deres dansk udviklet koncept til Kina.

Henrik Bennetsen sender også en advarsel ud om at sidde og kigge på hegnet, mens de andre hopper ned i begynderhullerne. For pludselig har vi mistet vores job til teknologien i “The Second Machineage” og så gælder det om at lære noget nyt hurtigt!

 

 

 

Artikler om MOOCs lavet af danskere

MOOCs, mooc

Jeg har før skrevet om MOOCs i Danmark, men er sker heldigvis mere og mere.

Der er kommet et nogle artikler til som er værd at skrive om. Det er:

Ove Kristensens artikel om connectivismen, som giver et rigtig godt indblik i betydningen af at anvende sit netværk som undervisere samt en god forklaring af connectivismen – hvis man altså ikke er interesseret i at læse George Siemens oprindelige bog på engelsk.

Det er også en artikel fra VIA, som kigger på MOOCs, samt vurdere MOOCs relevans for UC-sektoren. Dette sker ud fra et projekt, der bla. har indeholdt aftestning af 5 MOOCs

Jeg vil også gerne gøre opmærksom på Karsten Gynters artikel om opbygning af online undervisning. Denne har jeg ikke læst endnu, men jeg har hørt hans foredrag om det, som var meget spændende og relevant for undervisere, der gerne vil undervise online.

Slutteligt vil jeg gøre opmærksom på artiklen “Når talen er om MOOC. Nedslag i diskussionen af en ny teknologi”, som er på vej i tidsskriftet “Professional Knowledge”, som er et nyt videnskabeligt tidsskrift om Læring, praksis- og professionsudvikling. Artiklen er den grundigste jeg hidtil har set trods et ellers godt kvalitetsniveau hos de andre. Men hvis man har brug for hurtigt at blive sat ind i området er denne et godt sted at starte.

Skriv endeligt i kommentarfeltet nedenunder, hvis I kender til andre artikler, foredrag eller lignende, som er lavet af danskere 🙂

 

Moocs hype?

MOOCs, mooc

MOOCs hype er død nu? Ikk´? Kan vi nu komme i gang med at diskutere bedre løsninger? var et meget relevant indlæg i Twitterstrømmen på #EDUdisrupt i onsdags.

Jeg tror ikke, at MOOC Hypen er død nu og da jeg vil gerne vil illustrere det med billeder samt skrive mere end de 140 tegn som er til rådighed på Twitter til at svare på spørgsmålet om MOOC hypen har jeg lavet dette blogindlæg 🙂

Jeg plejer at anvende Gartners Hype Cycle til at vurdere, hvorledes udviklingen står til med MOOCs. Det er selvfølgelig kun en vurdering, da ingen kan sige det med sikkerhed.

Gartners Hype Cycle anvendes normalt til at illustrere det typiske forløb for noget “nyt”, når det introduceres. I starten vil det være meget populært, hvorefter kritikken indfinder sig og populariteten falder. Til slut vil det finde et rimeligt stabilt leje.

Når man skal lave et tilsvarende Hype Cycle for MOOCs, så er der mange ting at tage højde for. Jeg kunne vurdere udbudet eller på populariteten blandt brugerne og så er der den udenlandske del og den danske del. I den Hype Cycle jeg har lavet nedenfor har jeg taget det som et stort sammensurium.

MOOCs

MOOCs og Gartnes Hype Cycle i Danmark

 

Mit bud er, at USA nærmer sig toppen af MOOC Hype Cyclen. Men jeg synes endnu ikke at kritikken er særlig stor og jeg har heller ikke set den store kritik i fra brugerne. Kritikken findes naturligvis, men jeg vil ikke kalde den så kraftige, at MOOC Hype bølgentoppen er vendt og begynder at gå nedad.

Jeg har sat Danmark på helt i bund. Det skyldes, at det først er nu, at jeg oplever en begyndende interesse for MOOCs. Især ledere og uddannelsesansvarlige har opdaget MOOCs, men jeg møder få studerende, som overhovedet er klar over at MOOCs eksistere.

Derfor har jeg placeret Danmark i bunden af den begyndende MOOC Hype Cycle. Jeg mener, at vi først er på vej opad Hypen. Dette er selvfølgelig en fornemmelse, men umiddelbart virker det som om, at vi først er ved at varme op for dampmaskinen og toget først så småt er ved at komme i gang. Det er dog også mit bud, at der pludselig vil komme meget fart på. Spørgsmålet er bare hvornår.

Jeg tænker stadigvæk over om MOOC Hype bølgen vil udvikle sig på samme måde i Danmark som i udlandet. I Danmark har vi jo i forvejen gratis uddannelse og vi kan i princippet tage det mere roligt. Men det må tiden jo vise

Umiddelbart er mener jeg, at Efter- og videreuddannelsesområdet først vil blive ramt, da det er her, at MOOCs konkurrerer med gratis efter- og uvidereuddannelseskurser i modsætning til de betalingskurser vi har i forvejen. Og mange ledere eller chefer, som bliver presset økonomisk kunne tendere til at tilbyde de gratis kurser til de ansatte istedet for betalingskurserne.

Det indledende spørgsmål lød “MOOCs hype er død nu? Ikk´? Kan vi nu komme i gang med at diskutere bedre løsninger?”

Jeg tror som sagt ikke på at MOOCs Hype er død. Istedet tror jeg først, at den er på vej i gang. Det ændrer dog ikke på, at jeg mener at Mathias Poulsen som skrev kommentaren har ret i, at vi bør diskutere undervisning.

Han vil gerne have en bedre løsning end MOOCs, men jeg mener sagtens, at vi via MOOCs kan lave rigtig god undervisning. Der skal bare arbejdes lidt mere med det end bare ved at overføre ordinær undervisning til nettet 🙂

Det er vist klart, at jeg er fortaler for den canadiske tilgangsvinkel med at arbejde connectivistisk. Dette mener jeg er en fornyelse af både vores måde at undervise og studere på. Nina Rung Hoch fortalte til #EDUdisrupt, at de allerede havde flotte resultater med at udvikle deres undervisning på nettet.

Det er den slags gode eksempler vi skal finde og bruge, når vi laver vores MOOCs. For hvis vi følger i andres fodspor og lærer af deres erfaringer er der et kæmpegrundlag for at lave nogle gode MOOCs   🙂

MOOC på EDUdisrupt – med rabat

MOOCs, mooc

MOOCs bliver allerede brugt rundt omkring i landet, og vores uddannelsesinstitutioner samt virksomheder er begyndt at se potentialet.

Denne interesse gør, at der kommer mere fokus på MOOC´s, hvilket jeg mener er en gevinst for Danmark. Fluid havde en konference i januar og den næste i rækken er Konferencen EDUdisrupt den 14. maj.

På EDUdisrupt kommer højt profilerede foredragsholdere fra USA, som f.eks. Anant Agarwal der er direktør for edX. EdX udbyder over 150 MOOCs, fra mere end 47 forskellige universiteter over hele verden.

En anden spændende foredragsholder er Devin Fidler fra The Institute for the Future, der vil fortælle om “Extreme learners”. Foredraget har fanget min interesse, da det vil fokusere på den nye type at studerende, som vores uddannelsessteder og virksomheder vil møde i fremtiden. Og dette får betydning for, hvad vi skal tilbyde dem.

Da jeg selv skal holde foredrag på konferencen gives der 25% til mine læser. Som jeg gjorde klart i mit foredrag på Fluids Konference, så mener jeg, at MOOCs er en bølge, som vil ramme landet. Uanset om vi ønsker det eller ej. Derfor vil jeg på Konferencen EDUdisrupt gå et skridt videre og fokusere på, hvilket gode ting jeg mener vi kan bruge MOOCs til her i landet.

Hvis du vil deltage i Konferencen EDUdisrupt med 25% rabat, så brug dette link til tilmelding for at få rabatten.