MOOC´s

Massive Open Online Courses

Home » Articles posted by Asger Simon Rønn Jensen

MOOCS er gået fra gratis til ‘big-business’

Edsurge har lavet en rigtigt interessant historie om den forandring i forretningsmodel, som har kendetegnet de største udbydere af MOOC. Den historie vil jeg gerne dele med jer.

Historien handler om, at de fleste udbydere indtil for få år siden lagde de fleste kurser gratis online. På den måde fik de mange tiltrukket mange brugere fra hele verden. Nu begynder udbyderne så at ændre deres adgang til indhold for på denne måde at styrke indtjeningen.

Det er meget forskelligt, hvilken tilgang den enkelte udbyder har valgt. Nogle ændrer prissætning løbende (Coursera), mens andre holder mere fast i en skelnen mellem kurser, der er åbne for alle, og kurser, der koster penge at deltage i (EdX). Forskellen mellem de forretningsmodeller er interessant, og udviklingen fra gratis indhold til en større og større prissætning er også interessant.

Artiklen konkluderer ikke på, hvem der i sidste ende har haft størst succes med deres forskellige prissætninger og forretningsmodeller. Dette må følges i spænding…

UNLEASH: Når teknologi, gode idéer og virksomheder finder hinanden

Fra den 13.-21. august mødes udvalgte talenter i København og Aarhus for at arbejde sammen om idéer, der kan være med til at indfri FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Talenterne skal arbejde sammen med virksomheder og eksperter indenfor hvert af verdensmålene (der er 17 verdensmål i alt), og jeg har været så heldig at blive udvalgt. Jeg glæder mig derfor meget til at arbejde med målet om at skabe kvalitetsuddannelse, der er tilgængelig for alle.

Hvis målet om uddannelse af høj kvalitet skal indfries, kommer man ikke uden om MOOCS. Mange steder i verden er der ikke de lærerressourcer tilgængelige, som skal indfri målet, men pudsigt nok er der ofte en høj penetration af mobiltelefoner. Derfor kommer mange af de studerende, der starter og afslutter MOOCS også fra lande som Indien og Pakistan eller fra land på det afrikanske kontinent.

Når det er sagt, er der i høj grad behov for at integrere MOOCS mere i det traditionelle undervisningssystem. Det gælder både for i- såvel som for ulande. Min påstand er derfor, at teknologien er til rådighed, kurserne ligger tilgængeligt online, de studerende tager også gerne kurserne, men der mangler et kvalitetsstempel, der kan bidrage til, at eleverne i højere grad kan bruge det, at de har taget kurser online, overfor arbejdsgivere efter endt uddannelse. Måske skal det kvalitetsstempel være i form af internationale standarder eller mere formaliseret samarbejde mellem udbydere af kurser og regeringer (de respektive undervisningsministerier) på tværs af landegrænser?

Disse tanker – og sikkert meget mere – glæder jeg mig til at arbejde videre med i regi af UNLEASH’s Innovation Lab 2017. Resultaterne vil jeg beskrive mere detaljeret, så interesserede læsere kan følge med. Derfor er der ikke andet at skrive, end fortsættelse følger…

Fra enkelte kurser til hele læringsforløb

MOOCS spænder over en meget bred pallette af kurser og undervisningsmateriale – jeg er stødt på alt fra videokurser om filosofi i middelalderen over ’hårde’ statistikkurser til kurser om, hvordan man bliver bedre til at tale med sin leder. MOOCS bliver dog for alvor interessant, når det kan integreres i et almindeligt uddannelsesforløb – det kan være som enkeltelementer i et læringsforløb eller i de tilfælde, hvor det fulde uddannelsesforløb består af MOOCS. Og hvorfor?

Jeg ser brugen af MOOCS og e-læring generelt som et kontinuum, som illustreret ved figuren nedenfor, hvor MOOCS og e-læring kan anvendes i meget varierende omfang. For at få den størst mulige udbredelse skal MOOCS derfor anvendes i uddannelsesforløb, der allerede eksisterer. Det giver for alvor mulighed for at bringe de nye læringsredskaber i spil og højne kvaliteten af indlæringen.

Hvor er de intensive forløb i dag?

Jeg er ikke personligt stødt på forløb, hvor MOOCS både er meritgivende og sammensat på en måde, så det giver mulighed for en fuld meritgivende uddannelse. Det nærmeste er platforme som tyske iversity, der tilbyder ECTS-givende online kurser. Iversity blev grundlagt i 2012 men har i dag allerede over 750.000 registrerede brugere. Iversity giver derfor studerende mulighed for at indarbejde online kurser i deres egne uddannelsesforløb.

At et kursus er meritgivende er ikke ensbetydende med, at kurset nødvendigvis har en høj kvalitet. Det tror jeg, at alle, der har taget et kursus på et dansk universitet, kan skrive under på. Derfor er det også vigtigt at kigge på, hvordan e-læring kan skrues sammen, så det giver en god kvalitet. Det kan enten være ved et fuldt digitalt forløb eller ved såkaldt blended learning, hvor e-læring og fysisk læring kombineres. Det skriver jeg mere om i min næste blog…:)

MOOCS som fundament

Tidligere har jeg skrevet om, hvad der skal til for at opnå det personlige indlæringsforløb. Her er MOOCS en af de afgørende byggeklodser, da studerende og undervisere via MOOCS får et kæmpe fundament af viden til rådighed. Der skulle nu være afholdt mere end 6.800 klassiske MOOCS på verdensplan – foruden al anden tilgængelig e-læring som Khan Academy og andre, hvor e-læring har andre former. Det er fx i form af kortere sessioner, der forudsætter større interaktion mellem e-læringsmodullet og den understuderende. Den tyske organisation iversity tilbyder nu også ECTS-givende kurser, således at en dansk studerende fx kan vælge at tage dele af sin videregående uddannelse via iversity men stadig bosat i Danmark. En spændende konsekvens af den udvikling ersåledes, at danske videregående uddannelser kommer til at ligge i direkte konkurrence med udenlandske uddannelser, da de geografiske forhold sættes ud af kraft. Gad vide hvornår studerende opdager, at de kan sidde hjemme i den varme sofa og tage ECTS-givende kurser online uden at forlade hjemmet?

I 2016 blev der oprettet mere end 2.600 nye kurser, der var mere end 23 millioner som tilmeldte sig et kursus for første gang, og der var mere end 58 millioner studerende i alt, der tog et kursus. Det skal sammenlignes med, at der var ca. 5 millioner internationale studerende i 2012. Interessen for kurserne er derfor stor, og det er jo også alt andet lige lettere at tage et kursus på internettet i forhold til at rejse til et andet land.

Med det store antal kurser vil det kun være et spørgsmål om tid, før der er kurser til rådighed inden for langt det meste. Og når kurserne er lavet på forhånd, vil der ikke være behov for at udvikle det samme lignende kursus igen på en anden videregående uddannelsesinstitution – ressourcerne kan anvendes mere fornuftigt. Jeg har ikke regnet på omkostninger til, at hver underviser skal forberede et selvstændigt kursus/undervisningsforløb, men det kan ikke være begrænsede midler og tid, der anvendes på forberedelse.

Min pointe er her, at man ikke bør fokusere på at opbygge en uddannelse baseret på e-læring alene. Indlæringsforløbene skal fortsat ske i samarbejde med lokale medstuderende, vejledere og undervisere, der kan følge den enkelte studerende og understøtte dennes indlæring. Det vigtige er snarere, at MOOCS kommer til at udgøre et meget vigtigt greb til at effektivisere undervisningssektoren og frigøre tid til en mere personaliseret undervisning.

MOOCS udgør således fundamentet for det personlige indlæringsforløb, fordi ressourcerne ikke skal anvendes på at udvikle generiske undervisningsforløb, men i stedet kan bruges på at tilpasse uddannelser til den enkelte elev (og evt. til lokale forhold) samt sammensætte forskellige e-læringskurser til et samlet læringsforløb. Det kan både være i forhold til at sammensætte kurser til hele uddannelser og i de tilfælde, hvor forskellige forelæsninger og e-læringsmateriale kan sammensættes til kurser (der kan være ECTS-givende).

Hvordan den mere personaliserede undervisning skal udføres, så den bidrager til indlæring af højere kvalitet, når jeg ikke at beskrive her – det vender jeg tilbage til i et senere blogindlæg. Fortsættelse følger derfor snarest…

Fra digitale læringsredskaber til personaliserede indlæringsforløb

Hvordan den studerende bliver centrum for sit eget læringsforløb

MOOCS udgør, som jeg ser det, grundstenen i en af de vigtigste forandringer, som vores uddannelsessystem kommer til at gå igennem over de kommende år. Det bliver en forandring, som kan bruges til for alvor at få gjort op med nogle af de uheldige resultater, som vores nuværende uddannelsessystem producerer: For mange bogligt svage elever og for få, der læser videre. Forandringerne kan også bidrage til at styrke de stærke elever og fylde endnu mere ind i hovederne på dem end i dag – hvis den gribes rigtigt an.

Jeg taler selvfølgelig om den evigt hastige udvikling indenfor digitale læringsredskaber. Stigningen i antallet af MOOCS-brugere har i sig selv været uden sidestykke og udgjort, hvad Stanfords president John Hannesy har kaldt en tsunami. Udviklingen indenfor MOOCS-genren er også næsten eksponentiel. På de fem år der er gået, siden jeg først stødte på fænomenet i 2013, er vi nu åbenbart oppe på MOOCS version 4.0 ‘and it keeps evolving’. Forbedringerne er hele vejen rundt: Fra didaktikken, dialogen med underviser og medstuderende til evaluering af opgaver. Der har løbende været diskussioner om kvaliteten ved MOOCS i forhold til traditionelle ’analog’-baserede kurser, men her begynder studierne også at se lovende ud.

Min væsentlige pointe ved denne blog er, at MOOCS kommer til at udgøre et af de væsentligste redskaber til at skabe det, som jeg lidt flot kalder det personaliserede indlæringsforløb. Det er et indlæringsforløb, som tager udgangspunkt i den enkelte studerendes situation og behov og – beskrevet lidt fortærsket – ’sætter den enkelte studerende i centrum’. Dette har været forsøgt flere gange før, men det er ikke lykkedes endnu. Der er fx forskellige gode forslag om, at den studerende selv skal føre en logbog, der sætter fokus på egen læring, og der er flere skoler, der prøver at udvikle en undervisningskultur, der har den enkelte elev i centrum. Men det er dråber i havet, hvis forløbene ikke kan skaleres op og udbredes til flere institutioner, og hvis initiativerne ikke går på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Hvad er det personaliserede indlæringsforløb?
Når jeg taler om det personaliserede indlæringsforløb, taler jeg om at designe uddannelsessektoren med udgangspunkt i den enkelte studerende på en måde, så alle studerende reelt kan få tilbudt et selvstændigt personaliseret indlæringsforløb. Det er fx succesen bag Khan Academy, som de, der interesserer sig for e-læring, nok kender til.

Når Khan Academy er en stor succes, er det ikke kun, fordi de skaber nogle spændende, sjove e-læringskurser. Khan Academy har udviklet en datadreven platform, der løbende samler op på elevernes fremdrift, så underviseren kan sætte ind dér, hvor den studerende har udfordringer. Derudover kan eleven blive ved med at løse opgaver af en bestemt type, hvis denne type opgaver er en særlig udfordring, eller løse opgaver af større og større sværhedsgrad, hvis dette er nødvendigt. Det er differentieret undervisning på baggrund af reel indsigt i den enkelte elev, og evalueringen er datadreven og baseret på fakta og elevens reelle performance over længere tid. Det er også transparent, således at forældre og lærere løbende kan følge op på elevens læring og justere, når det er nødvendigt i stedet for at vente på halvårlige skole-hjem-samtaler. Endelig er der mulighed for at skabe en læringsplatform, som følger eleven, frem for at eleven skal tilpasse sig en ny uddannelsesinstitution, nye it-redskaber m.m., når de skifter mellem skole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelsesinstitution. Det er altså eleven og ikke institutionen eller læreren i centrum.

MOOCS er en af flere byggeklodser
Selvom MOOCS er en fantastisk nyskabelse viser eksemplet med Khan Academy også, at MOOCS ikke kan stå alene. Jeg ser MOOCS som en af flere byggeklodser, som for første gang giver mulighed for en egentlig datadreven undervisningssektor. MOOCS vigtigste opgave i den henseende er at stille undervisningsmateriale og læringsforløb til rådighed, således at adgangen til undervisere ikke længere udgør en begrænset ressource, men nærmer sig det, man indenfor for økonomi kalder et offentligt gode.

For at realisere det personaliserede indlæringsforløb ser jeg således flere vigtige trin (og der kan være noget, jeg har overset):

  • Adgang til undervisningsmateriale og læringsforløb
  • Sammensætning af undervisningsmateriale og læringsforløb til hele (gerne meritgivende) uddannelser
  • Afviklingen af læringsforløbet – enten som selvstudie eller i samarbejde med andre studerende
  • Evaluering (og karaktergivning)

MOOCS indgår på forskellig vis i alle de ovenstående trin. Det er noget, som jeg vil uddybe i nye blogs fremover, hvor jeg vil gå mere ind i hver af de ovenstående trin og beskrive, hvad jeg mener, der skal til for at realisere det personlige indlæringsforløb, og hvilken vigtig rolle MOOCS spiller i dette.

Jeg glæder mig til at komme i gang, og jeg håber på at kunne diskutere både MOOCS og andre digitale trends indenfor undervisningssektoren med andre, som på samme måde brænder for uddannelse, didaktik, digitalisering m.m..:)